Анотації дисциплін напряму підготовки "Системна інженерія"Сторінка3/7
Дата конвертації12.12.2016
Розмір1.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Література до лекцій і семінарських занять.

Асеєв Ю.С. Джерела: Мистецтво Київської Русі. - К., 1980.

Білецький О.І. Від давнини до сучасності: Вибрані праці: В 2-х тт. - К., 1960.

Білецький П.О. “Козак Мамай” – українська народна картина. - Львів, 1960.

Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини ХVІІ-ХVІІІ століття. - К., 1981.

Білецький О.І., Дейч О.Й. Тарас Григорович Шевченко. Літературний портрет. - 2-е вид. - К., 1961.

Боровский Я.Е. Мировоззрение древних киевлян. - К., 1982.

Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: космогонічні українські народні погляди та вірування. - К.,1993.

Вишенський І. Твори. - К., 1959.

Высоцкий С.А. Средневековые надписи Софии Киевской ( По материалам граффити ХІ-ХVІІ в.в). - К., 1976.

Головко А.Б. Древняя Русь в историко-культурном развитии славянских народов // Культурные и общественные связи Украины со странами Европы: Сб. науч. тр.- К., 1990.- С.16-34.

Горленко В.Ф., Бойко І.Д., Куницький О.Г. Народна землеробська техніка українців. - К., 1971.

Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси. - К., 1988.

Грабович Г.Ю. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка .- К., 1997.

Грабович Г. Ю.Шевченко як міфотворець: Семантика символів у творчості поета. - К., 1991.

Грабович Г.Ю. Шевченко, якого ми не знаємо (з проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета).- К., 2000.

Грищенко О.А. Своя мудрість. Національні міфології та громадянська релігія в Україні. – К., 1998.

Даркевич В.П. Единство и многообразие древнерусской культуры (конец Х – ХІІІ вв.) // Вопросы истории. - 1997.- № 4.

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – К., 1998.

Духовная культура древних обществ на территории Украины. - К., 1991.

Жаборюк А. А. Український живопис останньої третини ХІХ – поч. ХХ ст. - К.-Одеса, 1990.

Жолтовський П.М. Український живопис ХVІІ – ХVІІІ ст. - К., 1978.

Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період. - К., 1993.

Забужко О.С. Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу.- 2-е вид., випр. – К., 2001.

Запаско Я. П.Мистецтво книги на Україні ХVІ – ХVІІІ століть. -Львів, 1971.

Затенацький Я.П. Українське мистецтво першої половини ХІХ ст. – К., 1965.

Іван Котляревський у документах, спогадах, дослідженнях. - К., 1969.

Іван Франко. Життя і творчість. - К., 1956.

Изборник Святослава 1073 г.: Сб.ст. - М., 1977.

Ільєнко І.О. У жорнах репресій: Оповіді про українських письменників (За архівами ДПУ – НКВС). - К., 1995.

Ільницький О. Український футуризм 1914-1930. - Львів, 2003.

Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури XVII – XVIII ст. – К., 1966.

Ісаєвич Я. Д. Джерела з історії української культури епохи феодалізму.- К., 1972.

Касьянов Г. В. Незгодні: Українська інтелігенція в русі опору 1960 - 80-х років.- К., 1995.

Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. – К., 1997.

Кремень В.Г., Табачник Д.В., Ткаченко В.М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду).- К., 1996.

Кувеньова О.Ф. Громадський побут українського селянства. - К., 1966.

Культура славян и Русь.- М., 1998.

Культурне будівництво в УРСР: Найважливіші рішення Комуністичної партії і Радянського уряду. 1917- 1959 : Зб.док. – К., 1961. – Т.1-2.

Культурное наследие Древней Руси. Истоки,становление, традиции. - М., 1976.

Курбатов Г.Л., Фролов Э.Д., Фроянов И.Я. Христианство: Античность. Византия. Древняя Русь. - Л., 1988.

Курносов Ю. О. Інакомислення в Україні (60-ті – перша половина 80-х рр. ХХ ст.) – К., 1994.

Лазарев В.Н. Византийское и древнерусское искусство: Статьи и материалы. - М., 1978.

Лелеков Л.А. Искусство Древней Руси и Восток.- М., 1978.

Лизанчук В.В. Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні.- Львів, 1995.

Липинский В. В. Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-ті роки.- Донецьк, 2000.

Літературна спадщина Київської Русі і українська література ХVІ – ХVІІІ ст. - К., 1981.

Лихачев Д. С. « Слово о полку Игореве» и культура его времени. - Л., 1985.

Логвин Г.Н. З глибин: Давня книжкова мініатюра ХІ – ХVІІІ ст. – К., 1974.

Мицько І.З. Острозька слов'яно - греко- латинська академія (1576-1636).- К., 1990.

Назаренко И.Д. Общественно-политические, философские и атеистические взгляды Т.Г.Шевченка.- М., 1961.

Наливайко Д.С. Спільність і своєрідність: українська література в контексті європейського літературного процесу. – К., 1988.

Наливайко Д.С. Українське барокко в контексті Європейського літературного процесу ХVІІ ст. // Радянське літературознавство. - 1972.- № 1.

Національні відносини в Україні у ХХ ст.: Зб.док. і матеріалів.- К., 1994.

Нікітенко Н.М. Собор святої Софії в Києві. - К., 2000.

Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні. - К., 1990.

Овсійчук В.А. Українське мистецтво другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ століть. Гуманістичні та визвольні ідеї. - К., 1985.

Откович В. П. Народна течія в українському живопису ХVІІ -ХVІІІ століть.- К., 1990.

Пам’ятки братських шкіл на Україні (кінця ХVІІ – поч. ХVІІІ ст.). - К., 1988.

Памятники литературы древней Руси: ХІІ век. - М., 1980.

Піскун В.М., Ціпко А.В., Щербатюк О.В. та ін. Українство у світі: традиційність культури та спільнотні взаємини. Монографія. - К., 2004.

Погожева А.П. Антроморфная пластика Триполья. - Новосибирск, 1983.

Попович М.В. Мировоззрение древних славян. - К., 1999.

Попович М.В. Григорій Сковорода: філософія свободи. - К., 2007.

Присяжнюк Ю.П. Українське селянство Наддніпрянської України: сакраментальна історія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Черкаси, 2007.

Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры.- М., 1985.

Репресоване “відродження”: Про трагічну долю української інтелігенції. – К., 1993.

Російщення України.- К., 1992.

Русалка Дністровая: Документи і матеріали. - К., 1989.

“Руська трійця” в історії суспільно-політичного руху і культури України. - К., 1987.Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. - М., 1987.
Українська мова за професійним спрямуванням
Лектор: Мариняк Руслана Степанівна доцент
Передумови вивчення: Шкільний курс української мови
Опис навчальної дисципліни. Структурні рівні науки про мову. Звертання. Правопис імен, імен по батькові. Лексика сучасної української літературної мови. Особливості слововживання, складні випадки. Суржик. Міжмовні омоніми. Правопис великої літери, апострофа, м’якого знака. Правопис префіксів, суфіксів, спрощення в групах приголосних, подвоєння, подовження. Морфологічні норми. Іменник. Поділ на відміни, відмінювання, особливості визначення роду слів; prularia tantum, singularia tantum. Прикметник. Особливості творення ступенів порівняння. Присвійні прикметники. Суфікси формотворчі. Правопис складних слів (іменники, прикметники). Дієслівні Форми: дієприкметник, дієприслівник. Правопис прислівників. Відмінювання і правопис займенників. Відмінювання і правопис числівників. Сполучення іменника з числівником. Правопис службових частин мови. Стилістичні особливості використання прийменників та часток у науковому й офіційно-діловому стилях. Пунктуація. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях, реченнях. Специфіка побудови речень з прямим і непрямим цитуванням. Пряма мова. Розділові знаки при відокремлених конструкціях. Прикладка. Складні випадки перекладу речень з дієприкметниковим та дієприслівниковим зворотами. Поняття про документ: реквізити документів, класифікація, вимоги до оформлення сторінки, бланк і формуляр. Документи щодо особового складу: принципи укладання. Розпорядчі документи Довідково-інформаційні документи. Документи з кадрово-контрактних питань.

Форми організації контролю: контрольні роботи-2 у семестрі,заліки-3,5семестри , іспит-4 семестр.

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСЬОГО КУРСУ

 1. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. – К.: Либідь, 1991. – 253 с.

 2. Афанасьева О. В. Сравнительная типология английского и русского языков: Практикум / О. В. Афанасьева, М. Д. Резвецова,
  Т. С. Самохина. – М.: Физматлит, 2000. – 201 с.

 3. Бевзенко С. П. Сучасна українська мова. Синтаксис: Навч. посібник
  / С. П. Бевзенко. – К.: Вища шк., 2005. – 270 с.

 4. Безпояско О. Г., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови. Морфологія / О.Г. Безпояско, К.Г. Городенська,
  В. М. Русанівський. – К.: Либідь, 1993. – 336 с.

 5. Брицин М. Я. Порівняльна граматика української і російської мов / М. Я. Брицин, М. А. Жовтобрюх, А. М. Майборода. – К.: Вища шк., 1978. – 272 с.

 6. Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови /
  І. Р. Вихованець. – К.: Пульсари, 2004. – 400 с.

 7. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словн.-довід. /
  С. І. Головащук. – К.: Либідь, 1995. – 192 с.

 8. Городенська К. Г. Визначення неозначеної кількості засобами української мови / К. Г. Городенська // Мовознавство. – 1978. – № 4. –
  С. 18–21.

 9. Городенська К. Г. Частки / К.Г. Городенська // Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. Н. Граматика української мови: Морфологія / О.К. Безпояско, К.Г. Городенська, В.Н. Русанівський. – К.: Либідь, 1993. – С. 308–318.

 10. Горпинич В. О. Морфологія української мови / В. О. Горпинич. – К.: ВЦ «Академія», 2004. – 336 с.

 11. . Словник Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З -довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний,
  О. Сербенська, З. Терлак. – Львів: Фенікс, 1996. – 368 с.

 12. Дубова О. А. Типологічна еволюція морфологічних систем української і російської мови / О. А. Дуброва. – К.: Вид-во центр. КНЛУ, 2002. – С. 110–205.

 13. Жогіна І. В. Морфологічні особливості мови східнослов’янського літописання XVІІ ст. (на матеріалі Єсиповського літопису та його редакцій): Автореф. дис. …канд. філол. наук за спец. 10.02.02 – рос. мова/ Жогіна Ірина Володимирівна. – К., 2001. – 18 с.

 14. Загнітко А. П. Основи українського теоретичного синтаксису /
  А. П. Загнітко. – Горлівка: ГДПІМ, 2004. – Ч. 2. – 253 с.

 15. Збірник вправ і завдань з курсу «Сучасна українська мова (культура мовлення і практична стилістика)»: Для студ. 1 курсу ф-ту «Референт-перекладач» / Нар. укр. акад. [Каф. Українознав]. – Х.: Вид-во НУА, 2004. – 191 с.

 16. Збірник вправ і завдань з курсу «Сучасна українська мова (Синтаксис і пунктуація)»: Для студ. 2 курсу ф-ту «Референт-перекладач» / Нар. укр. акад. [Каф. українознавства]. – Х.: Вид-во НУА, 2007. – 191 с.

 17. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: [Підруч. для вищ. навч. закл.] / М. Г. Зубков. – Х.: Торсiнг, 2005. – 447 с

 18. Зубков М. Г. Український правопис: Комплекс. довід. /
  М. Г. Зубков; За ред. В. С. Калашника. – Х.: Торсiнг, 1998. – 144 с.

 19. Капелюшний А.О. Стилістика. Редагування журналістських текстів: Практичні заняття. – Львів: ПАІС, 2003. – 555 с.

 20. Каранська М. І. Синтаксис сучасної української мови: Навч. посібник / М. І. Каранська. – К.: Либідь, 1995. – 312 с.

 21. Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови: Навч. посібник / Г. О. Козачук, Н. Г. Шкуратяна. – К.: Вища шк., 1993. – 367 с.

 22. Кононенко П.П. Українська мова. – К.: Либідь, 1990. – 120 с.

 23. Кубрякова Е. С. Части речи в ономасиологическом освещении /
  Е. С. Кубрякова. – М.: Наука, 1978. – 230 с.

 24. Культура української мови: Довід. / С. Я. Єрмоленко,
  Н. Я. Дзюбишина-Мельник, К. В. Ленець та ін.; За ред. С. Я. Єрмоленко. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.

 25. Лукінова Т. В. Числівники в слов’янських мовах (порівняльно-історичний нарис) / Т.В. Лукінова. – К. : Наук. думка, 2000. – 370 с.

 26. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 300 с.

 27. Матвіяс І. Г. Іменник в українській мові / І. Г. Матвіяс. – К.: Рад. школа, 1974. – 184 с.

 28. Мацько Л. І. Українська мова: Навч. посіб. /Л. І. Мацько,
  О. М. Мацько, О.М. Сидоренко. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2003. – 480 с.

 29. Мелащенко Ю. Б. Предикативні форми на -но, -то у лінгвістичній термінології / Ю.Б. Мелещенко // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2001. – Вип.. 4. – С. 261–264.

 30. Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 496 с.

 31. Пазяк О. М., Сербенська О.А., Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. Українська мова: Практикум / О. М. Пазяк, О. А. Сербенська, М. І. Фурдуй, Л. Ю. Шевченко. – К.: Либідь, 2000. – 384 с.


Англійська мова спеціального вжитку
Лектор: Моторнюк Тетяна Миколаївна викладач кафедри англійської мови
Мета курсу: навчальної дисципліни «англійська мова» є формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції і здійснення в процесі навчання виховання, освіти і розвитку особистості студента.

Завдання дисципліни: завдання даної навчальної дисципліни полягає у набутті студентами мовних, лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і формуванні системи мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • правила англійської фонетики;

 • граматичний матеріал: Дієприкметники Participle I і Participle II (форми та функції). Дієприкметникові комплекси. Незалежний дієприкметниковий комплекс. Інфінітив, його форми та функції. Об’єктний інфінітивний комплекс. Об’єктний інфінітивний комплекс. Прийменниковий інфінітивний комплекс. Герундій, його форми та функції. Герундіальні комплекси. Модальні дієслова. Умовний спосіб.

 • Лексику загальної тематики та фахову лексику;

вміти:

 • стежити за бесідою і підтримувати бесіду на знайому тему або брати участь в розмові на теми досить широкого діапазону;

 • переглянути тексти в пошуках відповідної інформації і розуміти детальні інструкції або поради;

 • робити записи під час розмови інших людей або написати листа з нестандартними проханнями, писати анотації до наукових статей.


Форми організації контролю:

1. Метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування.

2. Метод письмового контролю: контрольна робота, словниковий диктант, переклад, письмовий залік тощо.

3. Метод тестового контролю (письмового).

4. Метод самоконтролю.

1-4 семестри заліки, 5 семестр – іспит.


Форми контролю навчальних здобутків студентів:

Тема 1 – письмовий тестовий контроль.

Тема 1 та Тема 2 – лексико-граматичний переклад.

Тема 3 – усне опитування.

Тема 4 – усне опитування або письмове – у формі анотації до наукової статті за фахом.

Критерії оцінювання:
Бали: 1 модуль

Бали: підсумкова робота

Сума балів

Практичні заняття

60

(30*+30**)

(поточна успішність + модульна робота)


40***

100

*поточна успішність = середній бал х 6

**письмова модульна робота

***підсумкова робота = середній бал х 8

Письмова модульна робота


Тестові завдання

Кількість

завданнь


Кількість контрольних елементів

Кількість балів

Час виконання

30

30

30

(по 1 балу за кожну вірну відповідь)45 хвилин

Критерії оцінювання письмової модульної роботи:
Кількість активних моментів

Кількість штрафних балів на «5»

Кількість штрафних балів на «4»

Кількість штрафних балів на «3»

Кількість штрафних балів на «2»

30

0 -3

4-8

9-15

16 та більше

Письмова підсумкова робота (залік)

1. Переклад речень з іноземної мови рідною

Тип завдання

Кількість контрольних елементів

Кількість балів

Час виконання


Переклад речень

10

20

45 хвилин

2. Лексико-граматичний перекладТип завдання

Кількість завданнь

Кількість балів

Час виконання

Переклад з рідної мови іноземною

10

20

45 хвилин
Шкала відповідності оцінки (за національною системою)

кількості штрафних балів


Кількість активних моментів

Кількість штрафних балів на «5»

Кількість штрафних балів на «4»

Кількість штрафних балів на «3»

Кількість штрафних балів на «2»

Переклад

40

0– 4

4,5 - 12

12,5 – 20

20,5 і більше


Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування кожного окремого модуля – 30 (50 %).

Студент отримує допуск до підсумкового семестрового контролю, якщо він впорався з 50 % учбового матеріалу 1 модуля, тобто набрав не менше 30 балів (50 %).
Шкала оцінювання

10. Методичне забезпечення

10.1. Рекомендована література

Базова:

 1. English for Computer Science Students. Навчальний посібник під ред. Т.В. Смирнової. М.: Флінта: Наука, 2004.

 2. Dinos Demetriades. Information Technology. – Oxford University Press. – 2003. – 40p.

 3. Пройдаков Э., Теплицкий Л.М. Словарь компьютерной (вычислительной) и бытовой техники., М. 2004.

 4. Аутентичні тексти з фаху з іноземних джерел.

Допоміжна:

 1. Raymond Murphy. English Grammar In Use For Elementary Students. – Cambridge University Press. – 1990. – 259 p.

 2. Raymond Murphy. English Grammar In Use For Intermediate Students. – Cambridge University Press. – 1994. – 350 p.

 3. Swan C. Walter. How English Works. – Oxford: Oxford University Press, 1997. – 358 p.

 4. Michael McCarthy, Felicity O’Dell. English Vocabulary In Use. - Cambridge University Press. – 2005. – 309 p.

 5. Филюшкина Л.Т., Фролова М.П. Сборник упражнений. – Москва: Международные отношения, 1995. – 157 с.

 6. Голицынский Ю. Сборник упражнений. – Санкт-Петербург: Каро, 2004. – 537 с.

 7. Газети “Day”, “Kyiv Post”.

10.2. Інформаційні ресурси

Базові:

1. Bell English Onlinehttp://www.bellenglish.com/

2. English with the BBC Servicehttp://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml

3. Oxford University Presshttp://www.oup.co.uk/

4. OUP onlinehttp://www.oup.com/online/

Oxford DNB, online references, etc.

5. Longman Dictionary

http://www.ldoceonline.com/

6. Internet Grammar of English (very academic)http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm

7. English Grammar and Writing onlinehttp://www.edufind.com/english/grammar/

8. Good tests and exercises in English Grammarhttp://www.usingenglish.com/online-tests.html

9. Vocabulary and Grammar Exercises onlinehttp://www.roseofyork.co.uk/learning.html

10. English for learnershttp://www.churchillhouse.com/english/learners.html
Допоміжні:

1. What is the latest news in the Guardian?

British Press online

http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm

2. What is the word of the day?

Oxford Dictionaries online…

http://www.askoxford.com/

3. Enjoy English idioms with Cambridge University Press

CUP Activity Page

http://www.dictionary.cambridge.org/activity.htm

4. Find the script of your favourite movie

Scripts online

http://www.joblo.com/moviescripts.php

5. What’s new in Headway?

Phrase builder with Headway

http://www.oup.com/elt/global/products/headway/everydayenglish/

6. Can you sing All My Loving with us?

Song Lyrics site for educational purposes

http://www.lyricz.org/search

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Алгоритмічні мови та програмування

Лектор: Толстолузька Олена Геннадіївна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри теоретичної та прикладної системотехніки.

Передумови вивчення. Вивчення дисципліни базується на теоретичних і практичних знаннях, одержаних студентами під час вивчення дисциплін «Інформатика», «Дискретна математика», «Вища математика».

Мета: Дати студентам знання про алгоритми, логіку програмування та базові поняття структурного програмування мовою С++ (слова, граматику та пунктуацію мови програмування, призначення та правильне використання кожної функції).

Завдання:

У результаті вивчення даного курсу студент повинензнати:

 • Етапи розв’язку задач за допомогою комп’ютера. Сутність кожного етапу.

 • Базові структури алгоритму. Основний принцип структурного проектування. Методи складання алгоритмів.

 • Структура програми та етапи її обробки. Поняття компілятора, інтерпретатора. Заголовні файли. Специфікація програми. Правила «гарного стилю» в програмуванні.

 • Модель пам’яті. Подання чисел в різних системах числення. Двійкова, шістнадцяткова система. Додатковий код.

 • Концепція типа. Константи, змінні, типи даних. Класифікація типів. Машинне подання цілих типів. Перечислення. Перетворення типів.

 • Операції, пріоритети, правила та приклади виконання.

 • Основні оператори: присвоєння, розгалуження, множинний вибір, цикл. Типи циклів та принципи їх застосування.

 • Функції. Описання, визначення, виклик. Формальні й фактичні параметри. Структура пам’яті, що відводиться під застосування (код, дані, стек, куча). Способи передавання параметрів. Параметри – значення.

 • Динамічні масиви. Різні способи організації багатовимірних динамічних масивів.

 • Структури, об’єднання. Використання перечислень, структур та об’єднань для зберігання даних з варіативною частиною.

 • Рекурсивні алгоритми та функції.

 • Файли. Робота з файлами. Текстові та бінарні файли.

 • Абстрактні типи даних. Стеки. Черги. Дерева.

 • Графи. Засоби представлення графів.

 • Стандартні алгоритми на графах.

 • Задача сортування та пошуку.

 • Прості алгоритми сортування. Удосконалені алгоритми сортування.

 • Поняття зовнішнього сортування. Алгоритми зовнішнього сортування.

 • Алгоритми пошуку. Лінійний та бінарний пошук.

вміти:

 • Розробляти прості алгоритми та програми з використанням клавіатурного введення вхідних даних та основних операторів мови С++.

 • Працювати з таблицею кодування, зокрема, з різними групами символів, включаючи управляючі.

 • Розробляти програми в яких послідовність даних, що обробляється, повинна зберігатися у статичному масиві.

 • Специфікувати та проектувати функції з точки зору повторного використання, відокремлювати вхідні параметри, вихідні параметри та локальні змінні функцій.

 • Розробляти програми з використанням динамічного управління пам’яттю: розміщення в кучі даних, визволення пам’яті для подальшого використання, адресна арифметика та доступ до даних за допомогою зсуву від базової адреси. Використовувати структури для зберігання різнотипової інформації.

 • Застосовувати механізми роботи рекурсивних функцій.

 • Працювати зі списками та деревами.

 • Використовувати прості та удосконалені алгоритми сортування.

 • Розробляти програми з використанням алгоритмів пошуку.

Опис дисципліни. Вступ. Дещо з історії обчислень. Етапи розв’язку задач за допомогою комп’ютера. Сутність кожного етапу. Приклади. Базові структури алгоритму. Основний принцип структурного проектування. Методи складання алгоритмів. Покрокова деталізація, проектування зверху-вниз та знизу-вверх. Структура програми та етапи її обробки. Поняття компілятора, інтерпретатора. Заголовні файли. Специфікація програми. Правила «гарного стилю» в програмуванні. Модель пам’яті. Система числення. Подання чисел в різних системах числення. Двійкова, шістнадцяткова система. Додатковий код. Концепція типа. Константи, змінні, типи даних. Класифікація типів. Машинне подання дійсних типів. Перетворення типів. Операції, пріоритети, правила та приклади виконання. Робота з бітовими прапорцями. Основні оператори: присвоєння, розгалуження, множинний вибір, цикл. Типи циклів та принципи їх застосування. Поняття масиву. Робота зі статичними масивами. Функції. Описання, визначення, виклик. Формальні й фактичні параметри. Структура пам’яті, що відводиться під застосування (код, дані, стек, куча). Способи передавання параметрів. Параметри – значення. Глобальні та локальні змінні, принцип локалізації. Класи пам’яті. Локальні статичні змінні. Поняття вказівника. Динамічні змінні. Передавання параметрів за адресою. Динамічні масиви. Різні способи організації багатовимірних динамічних масивів. Рядки. Функції роботи з рядками. Вказівник на функцію. Функціональний тип. Функція як параметр. Масиви функцій. Структури, об’єднання. Використання перечислень, структур та об’єднань для зберігання даних з варіативною частиною. Рекурсивні алгоритми та функції. Файли. Робота з файлами. Текстові та бінарні файли. Список. Однонаправлений список. Двунаправлений список. Абстрактні типи даних. Огляд. Стек. Засоби реалізації. Черга. Засоби реалізації. Дерева. Організація дерев. Бінарні дерева. Шляхи обходу дерева. Основні функції роботи з бінарними деревами. Графи. Способи представлення графа. Стандартні алгоритми на графах.Задача сортування та пошуку. Огляд стандартних алгоритмів. Прості алгоритми сортування: сортування вибором, сортування вставками, бульбашкове сортування. Удосконалені алгоритми сортування: сортування Шелла, пірамідальне сортування, швидке сортування. Поняття зовнішнього сортування. Алгоритми зовнішнього сортування. Алгоритми пошуку. Лінійний та бінарний пошук.

Форми організації контролю: Дисципліна «Алгоритмічні мови та програмування» вивчається в 1 і 2 семестрах навчання та передбачає лекції, лабораторні роботи, практичні заняття й самостійну роботу. У першому семестрі складають залік, у 2 – іспит.

Рекомендована література.

Базова

 1. .Павловская, Татьяна Александровна C/C ++. Программирование на языке высокого уровня : учебник для вузов : / Павловская, Татьяна Александровна . - СПб.: Лидер, 2010 . - 460 с.

 2. Павловская Т. А., Щипак Ю.А. С\С++. Структурное программирование: Практикум - СПб.: Питер, 2002 . - 240 с.

 3. Прата, Стивен Язык программирования C ++. Лекции и упражнения. Platinum Edition : Методическое пособие : перевод с : англ. / Прата, Стивен . - М.; СПб.; К. : ДиаСофтЮП, 2005 . - 1097 с.

Допоміжна

1. Глушаков, Сергей Владимирович. Язык программирования С++: Учебный курс : / Глушаков, Сергей Владимирович, Коваль, Александр Викторович, Смирнов, Сергей Викторович . - Х. : Фолио ; Ростов-н/Д : Феникс, 2001 . - 500 с.

2. Харви Дейтел, Пол Дейтел. Как программировать на С: пер с англ. – М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2000. – 1008с.

Інформаційні ресурси


 1. Комп’ютерний клас.

Інтегроване програмне середовище Microsoft Visual Studio 2008.

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Компоненти складних комп'ютерних мереж

Лектор: Рассомахін Сергій Геннадійович, к.т.н., доцент, професор кафедри

Мета: Вивчення сучасних теоретичних і практичних засад організації і побудови каналів і ліній зв'язку комп'ютерних систем, перетворення форм представлення інформації і даних в каналах багаторівневої цифрової ієрархії, принципів реалізації мобільних мереж, систем персонального виклику і транкінгових систем.
Завдання дисципліни

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:знати:

 • основні закономірності та сучасні методи реалізації елементів складних комп'ютерних систем;

 • види і характеристики фізичних ліній зв'язку (дротових, оптичних, радіо, радіорелейних, супутникових);

 • методи перетворення аналогових форм представлення інформації в цифрові;

 • сучасні способи стиснення цифрових потоків;

 • принципи організації багатоканального зв'язку і множинного доступу при використанні частотного (FDMA) , часового (TDMA) і кодового (CDMA) розділення абонентів складних комп'ютерних мереж;

 • принципи і основні стандарти побудови мереж плезіохронної та синхронної цифрової ієрархії;

 • способи і системи реалізації мобільного зв'язку першого, другого (AMPS, GSM, CDMA) і третього (3G) поколінь;

 • методи побудови супутникових систем персонального зв'язку (PCSS);

 • основні способи реалізації та характеристики транкінгових мереж;


вміти:

 • проводити інженерну оцінку характеристик ліній зв'язку різної фізичної природи;

 • здійснювати розрахунок та моделювання систем перетворення аналогових форм представлення інформації в цифрові;

 • практично використовувати методи компактного кодування і стиснення цифрових потоків у складних комп'ютерних мережах;

 • розраховувати характеристики і проводити моделювання елементів каналів множинного доступу з частотним і часовим розподілом групового ресурсу;

 • проводити аналіз і оптимізацію широкосмугових систем з кодовим розділенням абонентів;

 • застосовувати сучасні алгоритми побудови протоколів багаторівневої цифрової ієрархії;

 • оцінювати ефективність різних способів організації мобільних мереж;

виконувати основні операції з проектування та оптимізації характеристик транкінгових систем і систем супутникового зв'язку.
Опис дисципліни: Модель взаємодії відкритих систем. Загальні відомості про дисципліну. Класифікація систем електрозв'язку. Класифікація, види і характеристики фізичних ліній зв'язку. Аналогові системи передачі. Форми і характеристики представлення інформаційних сигналів. Математичні основи оптимізації цифрового представлення джерел. Методи стиснення цифрових потоків. Методи багатоканального зв'язку і множинного доступу. Системи з частотним розділенням (FDMA). Системи з часовим розділенням (ТDMA). Плезіохронна і синхронна ієрархія. Широкосмугові системи. Системи з кодовим розділенням (CDMA). Аналогова телефонія першого покоління NMT-450, AMPS. Мобільні мережі стандарту GSM. Мобільні мережі CDMA (2G, 2.5G, 3G). Системи супутникового зв'язку та персонального виклику. Транкінгові мережі передачі даних. Перспективи розвитку складних комп'ютерних мереж.

Форми організації контролю: Поточний контроль роботи студентів при вивченні дисципліни здійснюється на практичних заняттях та лабораторних роботах шляхом проведення контрольного опиту. Підсумковий контроль здійснюється при проведенні семестрових заліків та іспиту.

Методичне забезпечення

1. Курс лекцій "Компоненти складних комп'ютерних мереж", електронний варіант.

2. Комплекс презентацій PowerPoint "Компоненти складних комп'ютерних мереж".

3. Методичні вказівки до практичних та лабораторних робот.Рекомендована література

Базова

 1. Томаси У. Электронные системы связи. М.: Техносфера, 2007.–1360 с.

 2. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Изд-е 2-е, испр.: Пер с англ.–М.: "Вильямс", 2003.–1104 с.

 3. Гаранин М.В., Журавлев В.И., Кунегин С.В. Системы и сети передачи информации.–М.: Радио и связь,2001.–336 с.

Допоміжна

 1. Вишневский В.М., Ляхов А.И., Портной С.Л., Шахнович И.В. Широкополосные беспроводные сети передачи информации. – М.: Техносфера, 2005. –592 с.

 2. Шахнович И.В. Современные технологии беспроводной связи. –М.: Техносфера, 2006.– 288 с.

 3. Величко В.В. Передача данных в сетях мобильной связи третьего поколения. – М.: Радио и связь,2005.– 332 с.

Інформаційні ресурси

http://www.studfiles.ru/АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Комп’ютерні мережі
Лектор: Лосев Юрій Іванович професор, доктор технічних наук.
Мета дисципліни: Дати студентам основні знання про комп’ютерні мережі, принципи і протоколи функціонування локальних і глобальних комп’ютерних мереж. Навчити основним прийомам дослідження протоколів функціонування комп’ютерних мереж. Дати практичні навички роботи з комп’ютерними мережами.

Завдання дисципліни

За результатом вивчення дисципліни студенти повинні:знати:

Поняття про структуру комп’ютерних мереж. Поняття протоколу. Основні функції протоколів різних рівнів. Стек протоколів, архітектуру комп’ютерних мереж. Протоколи фізичного рівня. Характеристику лінійних сигналів, які використовуються в комп’ютерних мережах. Протоколи канального рівня HDLC, PPP та інші. Протоколи мереженого рівня. Методи і протоколи маршрутизації. Принципи адресації в IP-мережах. Принципи роботи протоколів транспортного рівня. Протоколи TCP, UDP. Протоколи локальних мереж. Протоколи Ethernet, Token Ring, FDDI. Протокол беспроводних локальних мереж. Стандарт IEEE 802.11. Принципи функціонування протоколів прикладного рівня. Протокол передачі файлів FTP. Протоколи електронної пошти. Протокол HTP.вміти:

Користуватися мережними утилітами ОС Windows. Користуватися мережними аналізаторами. Проводити дослідження ефективності протоколів різних рівнів. Працювати з протоколом доставки файлів FTP. Працювати з протоколом електронної пошти SMTP, POP-3, IMAP – 4. Працювати з протоколом HTTP.


Опис дисципліни: Загальні відомості про комп’ютерні мережі. Протоколи фізичного рівня. Загальні характеристики канального рівня. Протоколи канального рівня HDLC і PPP. Методи доступу в мережу. Загальна характеристика протоколів стандарта 802.х. Характеристика бездротових локальних мереж. Основні задачі мережного рівня. Стратегії та методи маршрутизації. Технології х.25, Frame Relay и ATM. Адресація в IP-мережах. Протоколи транспортного і прикладного рівня. Протоколи TCP і UDP. Протоколи електронної пошти. Протоколи POP-3, HTTP, FTP.
Форми організації контролю: Контроль роботи студентів при вивченні дисципліни здійснюється на практичних заняттях та лабораторних роботах шляхом проведення контрольних робіт. Підсумковий контроль здійснюється при проведенні контрольної роботи та на екзамені.

Методичне забезпечення

1. Навчальний посібник «Комп’ютерні мережі», електронний варіант.

2. Мультимедійне обладнання та електронний варіант наочних посібників.

3. Методичні вказівки к лабораторним роботам.Рекомендована література

Базова

 1. В. Олифер, Н. Олифер «Компьютерные сети». – С-П: Питер, 2003.

 2. Таненбаум Э. «Компьютерные сети». – С-П: Питер, 2001.

Допоміжна

 1. С. Золотов. Протоколы INTERNET. – С-П: BHV, 1998.

 2. Л. Чепел, А. Чепел TСР/ІР. – С-П: BHV, 2003.

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Комп'ютерні основи
Лектор: Добринін С.В. професор, кандидат технічних наук
Мета курсу полягає у засвоєнні студентами теоретичних основ побудови засобів комп’ютерної техніки та прищеплення практичних навичок синтезу простих цифрових схем та автоматів.
Завдання дисципліни:

- вивчення основних методів представлення та перетворення чисел, що можуть бути використані в основних системах числення;

- ознайомлення з основами представлення інформації різноманітного походження та природи в комп’ютерних системах;

- ознайомлення з особливостями представлення даних у формі, яка є найбільш прийнятною і зручною для обробки в комп’ютерних системах;

- розгляд основних логічних операцій та логічних елементів, що використовуються при побудові комп’ютерних схем;

- надання методики мінімізації, як повністю визначених, так і неповністю визначених логічних функцій;

- засвоєння основних понять та визначень, що відносяться до теорії цифрових автоматів та методики їх синтезу;

- розглядання принципів структурного синтезу таких функціональних вузлів комбінаційного типу, як різноманітних суматорів, шифраторів, дешифраторів, мультиплексорів, демультиплексорів, компараторів, перетворювачів кодів.

- розглядання принципів структурного синтезу таких функціональних вузлів послідовнісного типу, як тригери, регістри, лічильники.

У результаті вивчення даного курсу студент повинензнати:

 • історичні та науково-технічні передумови створення комп’ютерної техніки і розвитку комп’ютерної науки;

 • основні системи числення, вибір системи числення для представлення в комп’ютерних засобах та системах;

 • методи переведення чисел і дробів з однієї позиційної системи числення в іншу;

 • алгоритми виконання основних арифметичних операцій в основних позиційних системах числення: двійковій, вісімковій та шістнадцятковій;

 • сутність і особливості кодування інформації в обчислювальній техніці і основні види кодувань;

 • форми представлення чисел з фіксованою та рухомою комою;

 • алгоритми виконання арифметичних операцій в прямому, оберненому та додатковому кодах;

 • основи алгебри логіки, що використовується при аналізі і синтезі цифрових схем;

 • основні методи і алгоритми, що використовуються при спрощенні логічних функцій в процесі синтезу цифрових схем;

 • методику структурного синтезу цифрових вузлів комбінаційного типу;

 • методику структурного синтезу цифрових вузлів накопичувального (послідовнісного) типу;

 • основні принципи побудови найбільш поширених вузлів цифрової обчислювальної техніки комбінаційного та послідовністного типів.

вміти:

 • вирішувати задачі переведення цілих чисел і дробів з однієї позиційної системи числення в іншу;

 • виконувати основні арифметичні операції з використанням прямих, обернених і додаткових кодів двійкових чисел;

 • проводити перетворення булевих функцій з використанням різних елементних базисів;

 • виконувати мінімізацію булевих функцій за допомогою аналітичних методів та карт Карно (діаграм Вейча);

 • здійснювати синтез цифрових логічних схем комбінаційного типу за заданим аналітичним описом;

 • вирішувати задачі синтезу цифрових автоматів на етапах складання структурних таблиць і кодування їх внутрішніх станів;

 • застосовувати програмно-прикладні пакети моделювання цифрових електронних схем для аналізу і синтезу цифрових пристроїв.


Опис навчальної дисципліни. Предмет і задачі навчальної дисципліни. Виникнення і розвиток обчислювальної техніки та її особливості. Представлення чисел у комп’ютерних системах та дії над ними. Кодування інформації та основні форми представлення чисел у комп’ютерних системах. Кодування чисел у комп'ютерних системах. Логічні операції і логічні елементи, що використовуються при побудові комп’ютерних схем. Логічні функції та їх аналітичний опис. Мінімізація виразів логічних функцій. Загальна характеристика схем комбінаційного типу. Структурний синтез типових вузлів комбінаційного типу. Загальна характеристика схем послідовнісного типу. Структурний синтез типових вузлів послідовнісного типу.
Форми організації контролю: Контроль засвоєння навчального матеріалу здійснюється шляхом:

- поточного контролю під час проведення практичних занять;

- прийому та оцінювання звітів з виконання лабораторних робіт;

- проведення тестування за результатами відпрацювання основних положень навчальної програми;

- проведення письмового підсумкового контролю знань.
Методичне забезпечення

1. Добринін С. В. Комп'ютерні основи: Навчальний посібник. – Х.: “ХНУ", 2008. – 235 с.

2. Добринін С. В. Аналіз можливостей пакету моделювання електронних схем Electronics Workbench: Методичні рекомендації та завдання до лабораторних робіт. – Х.: "ХНУ", 2008. – 32 с.

3. Добринін С. В. Аналіз цифрових логічних елементів: Методичні рекомендації та завдання до лабораторних робіт. – Х.: "ХНУ", 2008. – 20 с.

4. Добринін С. В. Структурний синтез і аналіз цифрових логічних схем комбінаційного типу: Методичні рекомендації та завдання до лабораторних робіт. – Х.: "ХНУ", 2008. – 16 с.

5. Добринін С. В. Структурний синтез і аналіз цифрових логічних схем послідовнісного типу: Методичні рекомендації та завдання до лабораторних робіт. – Х.: "ХНУ", 2008. – 16 с.
Рекомендована література

Базова

1. Добринін С. В. Комп'ютерні основи: Навчальний посібник. – Х.: “ХНУ", 2008. – 235 с.

2. Кравчук С. О., Шонін В. О. Основи комп’ютерної техніки: К.: "Політехніка", 2005. – 344 с.

3. Бабич М. П., Жуков І. А. Комп’ютерна схемотехніка: Навчальний посібник. – К.: "МК-Прес", 2004. – 412 с.

4. Бойко В. И. и др. Схемотехника электронных систем. Цифровые устройства. – СПб.: "БХВ-Петербург", 2004. – 512 с.

5. Самофалов Г. К. и др. Прикладная теория цифровых автоматов: Учебник. – К.: "Вища школа", 1987. – 375 с.Допоміжна

 1. Жмакин А. П. Архитектура ЭВМ. – СПб.: "БХВ-Петербург", 2006. – 320 с.

 2. Леонтьев В. П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. – М.: "ОЛМА-ПРЕСС", 2004. – 734 с.

 3. Брукшир Дж. Гленн. Введение в компьютерные науки. Общий обзор, 6 е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 688 с.

 4. Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах – К.: "КИТ", 1995. – 384 с.

 5. Самофалов Г.К. и др. Цифровые ЭВМ: Теория и проектирование. – К.: "Вища школа", 1989. – 424 с.

 6. Савельев А.Я. Прикладная теория цифровых автоматов: Учебник. – М.: "Высшая школа", 1987. – 272 с.


АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Обробка графічної та текстової інформації
Лектор: Добринін С.В. професор, кандидат технічних наук
Мета курсу полягає в навчанні студентів використанню і додержанню вимог чинних державних стандартів при виконанні типових текстових та графічних документів, використанню багатих можливостей текстових та табличних процесорів з підготовки і представлення інформації, розширення знань та практичних навичок з переддрукової підготовки видань
Завдання дисципліни:

- ознайомлення з основними програмними засобами текстової та графічної обробки інформації;

- формування систематизованого уявлення про процеси підготовки текстових та графічних документів до друку;

- отримання практики в створенні текстових та графічних документів за допомогою програмного пакету Microsoft Office;

- вироблення навичок додержання державних стандартів при виконанні текстових та графічних документів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинензнати:

 • особливості обробки текстової та графічної інформації;

 • основні вимоги державних стандартів, що визначають процес обробки текстової та графічної інформації;

 • види та особливості текстових редакторів та процесорів;

 • види та особливості табличних процесорів;

 • види комп’ютерної графіки;

 • основні формати текстових та графічних файлів;

 • основні моделі кольору, що використовуються під час комп’ютерної обробки графічних зображень;

 • сутність додрукової підготовки текстів і графічних зображень;

 • склад та особливості використання програм для обробки текстової та графічної інформації із складу офісного пакету Microsoft Office;

 • основні типи графічних редакторів для обробки растрових, векторних та фрактальних зображень.

вміти:

 • користуватися основними програмами Microsoft Office;

 • створювати, редагувати та форматувати текстові, табличні і графічні документи за допомогою текстового процесора Microsoft Word, користуватися засобами запису формул, макросів та відображення організаційних і схематичних діаграм;

 • створювати, редагувати та форматувати текстові, табличні і графічні документи за допомогою табличного процесора Microsoft Excel, виконувати математичні та статистичні розрахунки в середовищі Excel;

 • створювати науково-технічні презентації за допомогою редактора презентацій Microsoft Power Point.

 • оформляти типові науково-технічні документи у відповідності до вимог державних стандартів України.


Опис навчальної дисципліни. Предмет, задачі і структура навчальної дисципліни «Обробка графічної та текстової інформації". Правила виконання і оформлення текстових документів. Комп’ютерна обробка графічної інформації. Особливості додрукової підготовки графічної інформації. Створення документів за допомогою текстового процесора Мicrosoft Word. Вставка діаграм, графічних об'єктів та обробка табличних даних засобами Мicrosoft Word. Створення науково-технічних презентацій засобами Мicrosoft РоwerРоіnt Основи роботи з процесором електронних таблиць Мicrosoft Excel. Вставка діаграм і графіків в документи Мicrosoft Еxcel. Проведення статистичної обробки даних засобами Мicrosoft Еxcel.
Форми організації контролю: Контроль засвоєння навчального матеріалу здійснюється шляхом:

- поточного контролю під час проведення лекційних занять;

- прийому та оцінювання звітів з виконання лабораторних робіт;

- проведення письмового підсумкового контролю знань.


Методичне забезпечення
1 Добринін С. В. Обробка графічної та текстової інформації: Навчально-методичний посібник. – Х.: “ХНУ", 2009. – с.

2 Добринін С.В. Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів

денної форми навчання з навчальної дисципліни «Обробка графічної та текстової інформації». – Х.: “ХНУ", 2009. – 16 с. Електронний варіант.3 Добринін С. В. Створення документів за допомогою текстового процесора Мicrosoft Word: Методичні рекомендації та завдання до лабораторних робіт. – Х.: "ХНУ", 2008. – 24 с. Електронний варіант.

4 Добринін С. В. Вставка діаграм, графічних об'єктів та обробка табличних даних засобами Мicrosoft Word: Методичні рекомендації та завдання до лабораторних робіт. – Х.: "ХНУ", 2008. – 32 с. Електронний варіант.

5 Добринін С. В. Створення науково-технічних презентацій засобами Мicrosoft РоwerРоіnt: Методичні рекомендації та завдання до лабораторних робіт. – Х.: "ХНУ", 2008. – 12 с. Електронний варіант.

6 Добринін С. В. Основи роботи з процесором електронних таблиць Мicrosoft Excel: Методичні рекомендації та завдання до лабораторних робіт. – Х.: "ХНУ", 2008. – 32 с. Електронний варіант.

7 Добринін С. В. Вставка діаграм і графіків в документи Мicrosoft Еxcel: Методичні рекомендації та завдання до лабораторних робіт. – Х.: "ХНУ", 2008. – 16 с. Електронний варіант.

8 Добринін С. В. Проведення статистичної обробки даних засобами Мicrosoft Еxcel: Методичні рекомендації та завдання до лабораторних робіт. – Х.: "ХНУ", 2008. – 28 с. Електронний варіант.
Рекомендована література

Базова

1 Добринін С. В. Обробка графічної та текстової інформації: Навчально-методичний посібник. – Х.: “ХНУ", 2009. – с.

2 Бибик С.П., Сюта Г.М. Ділові документи та правові папери. – Х.: Вид. «Фоліо», 2006.

3 Глушков С.В., Сурядный А.С. ПК для студента. – Х.: Изд. «Фолио», 2007.

4 Дорош А.К., Ткаченко В.П., Челомбітько В.Ф. Обробка текстової інформації у видавничих системах. Частина 1. Теоретичні основи обробки текстової інформації: Навчальний посібник – Х.: Компанія СМІТ, 2007.

5 Глушков С.В. и др. Компьютерная графика. – Х.: Изд. «Фолио», 2006.

6 Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002.

7 Сагман С. Microsoft Office для Windows / Пер. с англ. - М.: Изд. «ДМК Пресс», 2004.

8 ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. – К.: Держстандарт України, 1995.

9 ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. Межгосударственный стандарт. – К.: Госстандарт Украины, 1996.
Допоміжна

1 Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная графика. Изд. «Питер», 2003.

2 Лядецький М.М., Хавронюк М.І. Типові договори, контракти, статути. – К.: Атіка, 2003.

3 Microsoft Word 2003. Русская версия. Практическое пособие. Серия «Шаг за шагом» / Пер. с англ. - М.: Изд. «СП ЭКОМ», 2005.

4 Microsoft Excel 2003. Русская версия. Практическое пособие. Серия «Шаг за шагом» / Пер. с англ. - М.: Изд. «СП ЭКОМ», 2006.

5 Microsoft Power Point 2003. Русская версия. Практическое пособие. Серия «Шаг за шагом» / Пер. с англ. - М.: Изд. «СП ЭКОМ», 2006.

6 ДСТУ ГОСТ 7.22:2004. Стандарты в сфере информации, библиотечного и издательского дела. – К.: Госстандарт Украины, 2004.

7 ДСТУ 4163-2003.Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. – К.: Держстандарт України, 2003.
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Об’єктно-орієнтовне програмування
Лектор: Толстолузька Олена Геннадіївна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри теоретичної та прикладної системотехніки.
Мета курсу: засвоєння студентами теоретичних основ об’єктно-орієнтовного програмування та отримання практичних навичок їх реалізації на прикладі мови С++ .
Завдання дисципліни:

- формування систематизованого уявлення о концепціях, моделях і принципах організації, покладених у основу об’єктно-орієнтованих технологій програмування;

- отримання практичної підготовки в галузі вибору та застосування технології програмування для задач автоматизації обробки інформації і управління;

- вироблення оцінки сучасного стану і перспективних напрямків розвитку вказаних технологій програмування.У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • галузі застосування об’єктно-орієнтованих технологій програмування;

 • базові поняття та визначення, що використовуються в об’єктно-орієнтованих технологіях програмування;

 • особливості реалізації принципів ООП у мові програмування С++;

 • сучасні інструментальні засоби розробки програмного забезпечення.

вміти:

 • обґрунтувати необхідність використання об’єктно-орієнтованої технології для вирішення конкретної задачі;

 • використовувати основні синтаксичні конструкції С++;

 • використовувати STL для вирішення прикладних задач;

 • використовувати інструментальні засоби розробки об’єктно-орієнтованих програм.


Опис дисципліни: Принципи об’єктно-орієнтовного програмування. Інкапсуляція. Конструктори і деструктори. Статичні члени класу. Константні об’єкти і константні функції-члени класу. Масиви об’єктів класу. Дружні функції і друзі класів. Наслідування. Перевантаження функцій. Перевантаження операторів. Віртуальні функції. Поліморфизм. Чисто віртуальні функції і абстрактні класи. Обробка винятків. Потоковий ввод/вивід. Шаблони. Шаблонні функції. Шаблони класів. Бібліотека стандартних шаблонів STL. Контейнери Ітератори Алгоритми. Концепція NET. Програмування у .NET. Простір імен. Типи даних. Масиви і колекції. Бібліотека класів .NET Framework. Архітектура Windows-додатків. Збірки. Структура збірки. Крос-мовна підтримка. Додавання ресурсів до збірки.
Рекомендована література

Базова

 1. Б.Страуструп. Язык программирования C++, 3-е изд./Пер. с англ. – СПб.; М.: «Невский диалект» – «Издательство БИНОМ», 1999 г. – 991 с., ил.

 2. А. Пол. Объектно-ориентированное программирование на C++, 2-е изд./Пер. с англ. – СПб.; М.: «Невский диалект» – «Издательство БИНОМ», 1999 г. – 462 с., ил.

 3. Элджер Дж. C++: библиотека программиста – СПб: ЗАО «Издательство «Питер», 1999. – 320 с.: ил.

Допоміжна

 1. Г. Буч. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на C++, 2-е изд./Пер. с англ. – М.: «Издательство «Бином», СПб: «Невский диалект», 1998 г. – 560 с., ил.

 2. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. – СПб: Питер, 2001. – 368 с.: ил. (Серия «Библиотека программиста»)

 3. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. Вс.С.Штаркмана. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 272 с.: ил.

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Операційні системи та системне програмування
Лектор: Дуравкін Євген Володимирович, кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної системотехніки.
Мета: Навчити студентів навчити студентів використанню машиноорiєнтованих мов та особливостей програмування на них. Навчити студентів розробляти програми, що адаптовані під багато процесорні системи. Розвити у студентів творчі здібності, потребу в самоосвіті, навчити вести розробку програмних продуктів з максимальним використанням потенціальних можливостей сучасних операційних систем.
Завдання:

- вивчення мови програмування Асемблер для процесорів Intelх86;

- відпрацювання процесу розробки та від лагодження програм, що розроблені на машинних мовах;

- вивчення методів взаємодії у багато поточних та багато процесніх програмних системах;

- формування систематизованого уявлення о концепціях, моделях і принципах організації, покладених у основу сучасних операційних систем.

У результаті вивчення даного курсу студент повинензнати:

 1. Компоненти системного програмного забезпечення ЕОМ.

 2. Структури програми та команд Асемблеру та Win API для програмування окремих задач.

 3. Етапи компіляції, принципів оптимізації програм.

 4. Макрозасоби Асемблера та мов високого рівня.

 5. Принципи та методів розробки операційних систем.

 6. Інструментальні засоби для розробки операційних систем (обробка переривань, драйвери, фізичний ввід-вивід).

 7. Методи управління зовнішніми пристроями (таймерами, динаміком, клавіатурою та інш.).

 8. Шляхи удосконалення операційних систем та програмного забезпечення.


вміти:

 1. Розробляти Windows-додатки системного призначення.

 2. Складати програми мовою Асемблер та С++.

 3. Розробляти транслятор з мов Асемблеру та С++.

 4. Реалізувати алгоритми лексичного, синтаксичного, семантичного аналізу.

 5. Розробляти макропроцесор.

 6. Застосовувати програми обробки переривань.

 7. Розробляти драйвери.

 8. Працювати з диском на фізичному рівні.

 9. Керувати розподілом пам'яті, файлами, процесами та потоками.

 10. Виконувати захист інформації від несанкціонованого доступу.


Опис дисципліни: Основи побудови операційних систем. Класифікація ОС. Еволюція ОС. Види ОС. Особливості методів побудови ОС. Процеси. Модель процесу. Створення й завершення процесу. Ієрархія процесів. Реалізація процесів. Реалізація процесів у сучасних ОС. Потоки. Модель потоку. Використання потоків. Способи реалізації. Реалізація потоків у сучасних ОС. Міжпроцесна взаємодія. Стан змагання. Взаємне виключення з активним очікуванням. Примітиви міжпроцесної взаємодії. Планування. Введення в планування. Планування в системах пакетної обробки. Планування в інтерактивних системах. Планування в системах реального часу. Взаємне блокування процесів. Поняття ресурсу. Умови взаімоблокувань. Засоби дослідження взаімоблокувань. Виявлення й усунення взаімоблокувань. Організація й керування пам'яттю. Захист пам'яті. Розподіл пам'яті в сучасних ОС. Основне керування пам'яттю. Віртуальна пам'ять. Алгоритми заміщення сторінок. Управління доступом до зовнішніх ресурсів. Керування уведенням/висновком. Основні поняття й концепції організації уведення/висновку в ОС. Принципи програмного забезпечення вводу\виводу. Режими керування уведенням/висновком. Файлові системи. Файли (іменування, структура, типи, доступ, операції, реалізація). Каталоги (однорівнева, дворівневої, ієрархічна системи; операції, реалізація). Приклади файлових систем. Особливості розробки системного програмного забезпечення. Інтерфейси прикладного програмування. Принципи побудови інтерфейсів операційних систем. Поняття інтерфейсу прикладного програмування. Платформенно-незалежний інтерфейс POSIX. WinAPI. Баготопроцесорні системи. Мультипроцесори. Багатомашинні системи. Безпека. Поняття безпеки. Атаки зсередини системи. Типи вірусів. Типи антивірусів. Основи побудови системного ПО. Поняття компілятора. Поняття транслятора. Відмінності у вхідних і вихідних результатах. Структури даних Асемблера. Особливості їхньої побудови. Завантажники (поняття, завдання). Характеристика й особливості абсолютного завантажника. Варіанти побудови єднальних завантажників. Процес завантаження файлів, що виконують, на згадку. Макропроцесор. Основні поняття, способи зв'язку з Асемблером. Можливості макромови (заголовок, закінчення, змінні, переходи). Характеристика роботи макропроцесора. Поняття й структура резидентної програми. Процес завантаження резидентної програми на згадку. Основи побудови драйверів. Поняття драйвера, місце драйвера в програмному забезпеченні, способи включення драйверів у програмне забезпечення. Формат драйвера DOS. Характеристика інтерфейсів прикладного рівня платформи NT5. Класифікація драйверів Windows NT 5.
Форми організації контролю: лабораторні роботи, модульні завдання, підсумковий контроль, іспит.
Рекомендована література

Базова

1. Современные операционные системы. 2-е изд./ Э. Таненбаум – СПб. Питер. 2004. –1040 с.: ил.

2. Гордеев Молчанов Системное программное обеспечение.

3. Столингс В. Операционные системы. – М.: «Вильямс», 2002.


Допоміжна

1 Сетевые операционные системы /Олифер В.Г., Олифер Н.А. – Спб.: Питер, 2002. – 544 с


Інформаційні ресурси

 1. www.intuit.ru


АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Основи теорії передачі інформації
Лектор: Лосев Юрій Іванович професор, доктор технічних наук.

Мета навчальної дисципліни: Ознайомити студентів з основними закономірностями і сучасними методами завадозахистної передачі інформації каналами зв’язку, зі способами математичного опису повідомлень, сигналів і завад, методами формування і перетворення сигналів у каналах передачі даних, аналізом їхніх інформаційних характеристик, завадостійкого кодування й оптимального прийому повідомлень.

Завдання дисципліни

знати:

Основні закономірності і сучасні методи завадозахистної модуляції при передачі інформації каналами зв’язку, способи математичного опису повідомлення сигналів і завад, методи формування лінійного та нелінійного перетворення сигналів у каналах зв’язку, завадостійкого прийому та кодування, методи та алгоритми оптимального прийому повідомлень.вміти:

Розраховувати електричні, статистичні й ймовірності характеристики сигналів та систем зв’язку з метою оптимізації їх за різними критеріями;

За допомогою апаратних та програмних засобів досліджувати характеристики кодів, модемів, а також встановлення їхньої відповідності нормативним значенням або вдосконалення.

Оцінювати тенденції розвитку телекомунікаційних технологій у світі та ступінь впровадження в них основних досягнень теорії зв’язку;

Оцінювати рівень завадозахисту при передачі сигналів з різними методами модуляції при різній сигнально-завадовій обстановці та різних алгоритмах їх обробки;

Науково обґрунтовано вибирати оптимальні або раціональні параметри сигналів, методи їх обробки та алгоритмі передачі та прийому при проектуванні або при аналізі якості телекомунікаційних систем чи їх фрагментів.Опис дисципліни: Загальні відомості про системи передачі інформації. Математичні моделі детермінірованих аналогових сигналів. Математичні моделі аналогових випадкових сигналів. Математичні моделі детермінірованих цифрових сигналів. Методи модуляції. Математичні моделі випадкового потоку сигналів. Методи боротьби з помилками, що виникають в каналах зв’язку. Завадостійке кодування. Тактова та циклова синхронізація в системах передачі інформації.

Форми організації контролю: Контроль роботи студентів при вивченні дисципліни здійснюється на практичних заняттях та лабораторних роботах шляхом проведення контрольних робіт. Підсумковий контроль здійснюється при проведенні контрольної роботи та на екзамені.

Методичне забезпечення

1. Навчальний посібник «Основи теорії передачі інформації», електронний варіант.

2. Мультимедійне обладнання та електронний варіант наочних посібників.

3. Методичні вказівки к лабораторним роботам.Рекомендована література

Базова

 1. Ю. И. Лосев, А. Г. Бердников «Основы теории передачи данных». – ВИРТА, 1992.

 2. Э. Ш. Гойхман, Ю.И. Лосев «Передача информации в АСУ». – «Связь», 1978.

Допоміжна

И.А. Мизин, В.А. Богатырев. «Сети коммутации пакетов». – «Радио и связь», 1986


АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Паралельні системи та обчислення
Лектор: Толстолузька Олена Геннадіївна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри теоретичної та прикладної системотехніки.
Мета: ознайомити студентів з основними методами паралельної обробки даних і їх впливом на технічні показники паралельних обчислювальних систем; основними принципами побудови та функціонування сучасних паралельних обчислювальних моно- та мультисистем; специфікою числової специфікації та візуалізації паралельних часових моделей, сучасними технологіями програмування.
Завдання дисципліни:

Після вивчення дисципліни студенти мають:


1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©www.lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка